[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

แก้ปัญหา "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" แบบครบวงจร
โดย : ครูกานท์-ทุ่งสักอาศรม   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553   


การแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" แบบครบวงจร

(ใช้ประกอบแบบฝึกในหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว”)
.

๑.การทดสอบเพื่อคัดเด็กเข้าสู่โครงการและทดสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ให้ครูทดสอบเด็กด้วยวิธี “เขียนตามคำบอก” จากคำ ๕๐ คำดังต่อไปนี้
คำทดสอบ
สำหรับทดสอบนักเรียนเพื่อคัดเข้าโครงการ
แก้ปัญหานักเรียน “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจน เป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน “เขียนตามคำบอก” ลงในกระดาษทดสอบ
คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ เช่นเขียน ทุ่งนาแล้ง เป็น ทุ่งนาแล่ง ถือว่าเขียนถูกไม่ครบ อย่างนี้ให้ “ครึ่งคะแนน” แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อน เช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

ชุดที่ ๑
กาแฟ ทอผ้า มะลิลา สึนามิ อายิโนะ
เตาะแตะ ฉอเลาะ เล้าไก่ เข้าถ้ำ ขยำขยี้
ปิงปอง โผงผาง ข้างล่าง ทุ่งนาแล้ง อึ่งอ่าง
ไอโอดีน ปิ่นโต เส้นด้าย เล่นโขน ฟ้อนรำ
ซุ่มซ่าม ยิ้มแย้ม อ่อนน้อม รอยเท้า กุ้งฝอย
ผิวขาว แน่วแน่ ของฝาก ปึกแผ่น กุ๊กกิ๊ก
ชอกช้ำ เจียระไน เผื่อแผ่ ด้ามมีด ฮึดสู้
โหดร้าย หุบเหว ตะเกียบ บ่ายเบี่ยง เลื่อนเวลา
ทะเล่อทะล่า จดบันทึก ส้วมซึม กวยจั๊บ พริกเผ็ด
รื่นเริง ปลาบปลื้ม เคลื่อนคล้อย หยิ่งผยอง สลักเสลา

หมายเหตุ
ก.ชุดคำนี้ครอบคลุม
๑.คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นอักษร ๓ หมู่ (อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ)
๒.คำในแม่ ก กา และ แม่กง-กน-กม-เกย-เกอว-กก-กด-กบ
๓.คำที่ประสม สระ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เสียง
๔.คำควบกล้ำและอักษรนำ
๕.คำผันเสียงวรรณยุกต์
ข.ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ ป.๒ ขึ้นไปเข้ารับการทดสอบ นั่งสอบห่างกัน ๑ เมตร หรือในระยะที่ชำเลืองดูเพื่อนไม่ได้
ค.ให้ใช้ข้อทดสอบดังนี้
(๑) ทดสอบครั้งแรก-ก่อนเข้าโครงการ
เนื่องจากคำชุดนี้อยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนผู้เรียนจบชั้น ป.๑ จะต้องอ่านและเขียนได้ ดังนั้นเมื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒ ขึ้นไป ถ้านักเรียนคนใดเขียนได้น้อยกว่า ๒๕ คะแนน ถือว่า “ไม่ผ่าน” ควรเข้าโครงการ
(๒) ทดสอบครั้งหลัง-เมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนที่ได้คะแนน ๒๕-๒๙ คะแนน ถือว่า ผ่านพอใช้
นักเรียนที่ได้คะแนน ๓๐-๓๕ คะแนน ถือว่า ผ่านดี
นักเรียนที่ได้คะแนน ๓๖-๔๐ คะแนน ถือว่า ผ่านดีมาก
นักเรียนที่ได้คะแนน ๔๑-๕๐ คะแนน ถือว่า ผ่านดีเยี่ยม

๒.หลักการสอน
ให้สอนด้วยวิธีแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง ตามลำดับแบบฝึกในหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” และขั้นตอนใน ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน ดังนี้
(๑) ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง วันละ ๓๐ นาที
(๒) ครูนำเด็กอ่านออกเสียงคำ และอ่านเรื่อง วันละ ๕-๑๐ นาที
(๓) ให้เด็กคัดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ ๑๐ นาที
(๔) ให้เด็กเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้ และให้ครูเก็บกระดาษทดสอบนี้ไว้ทุกแผ่น วันละ ๑๐-๑๕ นาที

๓.ขอบเขต : มาตรฐานการแก้ปัญหา
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๔ เดือน (หรือ ๙๐ ชั่วโมง)
(๑) เด็กปกติ
สามารถอ่านเขียนคำที่สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ และคำผันเสียงวรรณยุกต์ได้
(๒) เด็กบกพร่องการเรียนรู้
มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูจัดทำบันทึกเหตุปัจจัยแนบประกอบ

๔.การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
(๑) ให้โรงเรียนคัดเลือก “ครูอาสา” เพื่อทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ใช้ครู ๑ คน/ต่อเด็ก ๑๐๐ คน
(๒) ให้ครูอาสาแบ่งเด็ก ๑๐๐ คนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๒๐ คน
(๓) ครูอาสาจัดทำตารางสอนของตนวันละ ๕ ชั่วโมง เพื่อสอนเด็กกลุ่มละ ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน
(๔) โรงเรียนจัดให้เด็กแต่ละกลุ่มมาเรียนกับครูอาสากลุ่มละ ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน
(๕) ให้โรงเรียนจัดหาห้องเรียนพิเศษเพื่อการสอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งควรเป็นห้องที่เด็กจะไม่รู้เสียหน้าหรืออายเพื่อน (ห้องที่ลับสายตาดูแคลน)
(๖) ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนสนับสนุนให้เด็กมาเรียนกับครูอาสาอย่างเต็มเวลาตลอดโครงการ (รวม ๙๐ ชั่วโมง หรือ ๔ เดือน)

๕.การสนับสนุนและนิเทศ
(๑) ให้โรงเรียนสนับสนุนหนังสือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนแก้ปัญหา
● เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว
(นำเด็กฝึกตามแบบฝึกในหนังสือเล่มนี้)
● ก ไก่ น้อมไหว้
(นำเด็กท่อง ก ถึง ฮ และฝึกเขียนพยัญชนะ ๔๔ ตัว)
(๒) ให้โรงเรียนสนับสนุนกระดาษชาร์ต ๒๐๐ แผ่น พร้อมเครื่องเขียนเพื่อจัดทำสื่อการสอน (เขียนครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้ง ดีกว่าใช้กระดานดำ เพราะกระดานดำเมื่อลบแล้วต้องเขียนใหม่เสียเวลา)
(๓) ให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน (ให้มีครูอาสาทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ และให้เด็กแต่ละคนมาเรียนกับครูอาสาวันละ ๑ ชั่วโมง) ติดตามนิเทศ สร้างเสริมขวัญและกำลังใจ

๖.การป้องกันปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในกาลอนาคต ให้โรงเรียนจัดวางตัวครู ป.๑ ที่มีความสามารถสอนตามแบบฝึกและกระบวนการเดียวกันนี้ เพื่อให้เด็ก ป.๑ หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ อ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คะแนนจากคำทดสอบข้างต้น เลื่อนชั้นขึ้น ป.๒ ดังนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรตลอดไป
ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ เพราะครู ป.๑ ปล่อยให้เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมา ป.๒ นั่นเอง
ครู ป.๑ อาจอ้างว่าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมให้เด็กตกซ้ำชั้น
ก็ต้องถามครู ป.๑ ว่าสอนอย่างไรล่ะ เด็กจบ ป.๑ แล้วจึงยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ครู ป.๑ อาจอ้างต่อไปอีกว่า ก็สอนตามหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ตรงนี้เองที่ต้องวิเคราะห์ทบทวนกันว่า ครู ป.๑ สอนไม่ดี หรือหนังสือเรียนที่กระทรวงกำหนดนั้นไม่ดีพอ หรือความเข้าใจในการใช้หนังสือไม่ดีกันแน่ หรือการบริหารจัดการผิดพลาด หรือปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ เป็นเหตุปัจจัยทำให้กระบวนการเรียนการสอน ป.๑ มีปัญหา...เรื่องเหล่านี้ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องลงลึกในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ให้ตรงจุด ให้ถูกต้องแท้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องประสบพบกับปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด!

แต่เท่าที่พบมาปัญหาของครู ป.๑ คือ
(๑) สอนผิดวิถีภาษาไทย ไม่สอนแจกลูก-สะกดคำ- ผันเสียง หรือสอนบ้างก็ไม่ได้สอนจริงจัง หรือไม่ครบทักษะ ไม่สมบูรณ์ในองค์รวมของทักษะ
(๒) ใช้หนังสือเรียนไม่เป็น รวมทั้งไม่สามารถบูรณาการทักษะกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอ่านและเขียนเหมือนครูโบราณ มุ่งแต่ว่าตามหนังสือเรียนแบบผิดบ้างถูกบ้าง
(๓) หนังสือเรียน ป.๑ ระยะหลังๆ ขาดประสิทธิภาพในลำดับขั้นตอน (จากง่ายไปหายาก) และขาดระบบในการนำฝึกที่ดีพอ
(๔) ผู้บริหารวางตัวครู ป.๑ ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม อาจไม่เข้าใจเรื่องการสอนแบบแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง หรืออาจสอนผิดวิถีภาษาไทย หรือไม่มีประสิทธิภาพในการสอน
(๕) โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินจำเป็น มากจนเด็กไม่มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติฝึกฝนทักษะการเรียนรู้
(๖) เด็กขาดความพร้อมด้านต่างๆ (ขาดทักษะพื้นฐานทางภาษา ทั้งนี้เพราะระดับชั้นอนุบาลเตรียมพื้นฐานไม่ดีพอ หรือเด็กอาจมีปัญหาอื่นๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง!)
รู้เห็นเช่นนี้แล้วจะนิ่งดูดายไม่ได้แล้วครับท่านผู้บริหาร ต้องเร่งลงมือตัดไฟเสียก่อนต้นลม...สิครับ

หมายเหตุ ครูกานท์ และ ทุ่งสักอาศรม ได้พิสูจน์วิจัยและปฏิบัติการการแก้ปัญหาด้วย "ครูอาสา" และหนังสืออันเป็นเครื่องมือสำคัญ ๒ เล่ม ได้แก่ (๑) เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว (๒) ก ไก่ น้อมไหว้ ได้พบว่า เมื่อครูได้ปฏิบัติการกับการเรียนการสอนตามแบบฝึกอ่านท่องร้องเล่น และแบบฝึกแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง ตามเนื้อหาที่วางไว้อย่างครบถ้วน คือ ชั้น ป.๒ ขึ้นไป (ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) ใช้เวลา ๙๐ ชั่วโมง (ประมาณ ๔ เดือน) และชั้น ป.๑ ใช้เวลา ๑ ปีการศึกษาแล้ว เด็กๆ จะอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานและศักยภาพของพวกเขาทุกคน (ยกเว้นเด็ก "ปัญญานุกูล" เท่านั้น)

เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ฯลฯ ที่สนใจปรึกษาหรือสอบถาม
ครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ) / ทุ่งสักอาศรม โทร. 081-9956016
35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170
หรือ Email : tungsakasome@yahoo.com


เข้าชม : 2501

ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:20:09ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ให้สัมภาษณ์สดรายการข่าวเช้า ทีวีไทย เกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
โดย : ทุ่งสักอาศรม    ไอพี : 113.53.91.13

ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:28:39หนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ (๒๕๕๓)
โดย : ทุ่งสักอาศรม    ไอพี : 113.53.91.13

ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 01:42:47
วันที่ ๒๕ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ พบกันที่ทุ่งสักอาศรม
"ค่ายครูรากแก้วการอ่าร รุ่นที่ ๖" ค่ะ

เรียนรู้ เพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งดีงาม เพื่อพัฒนานักเรียน
ของเรา..ปลูกฝีนนิสัยรักการอ่าน หยิบยื่นหนังสือ
ใส่ในมือเขาค่ะ
โดย : กมลชน กวยทอง    ไอพี : 125.26.207.39
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |